При използване на уебсайт www.motokari-bg.com Вашите лични данни се обработват от Фалкор-Д ЕООД, ЕИК: 130428239, със седалище и адрес на управление гр. София 1612,жк Хиподрума, бл. 140, вх. Б, ап. 26 телефон: +359889439749, email: [email protected]

Ние обработваме Вашите лични данни само и единствено на следните основания:
•Когато ползвате предоставените от нас услуги;
•Въз основа на закон – когато нормативните актове ни възлагат това задължение;
•Единствено и само с Вашето информирано съгласие;

По-долу е публикуванан детайлна информация за случаите, в които ползваме Вашите данни:

Когато ползвате нашите услуги

Ние обработваме личните Ви данни, за да изпълняваме нашите задължения по сключен Договор ( за покупко-продажба на складова техника или подемно транспортни машини)

Цели на обработката:

•Установява се фирмата контрагент и представляващото я лице/а;
•Изготвяне на персонализирана оферта
•Изготвяне на разплащателни документи – проформа фактури и фактури
Запазване на кореспонденцията и историята на фирмата контрагент – електронна поща, лица за кореспонденция, реквизити на фирмата;

На това основание обработваме следните данни:
•лични данни за контакт – адрес за контакт, телефонен номер и имейл;
•данни за идентификация – трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес, номер на лична карта;
•данни за направените поръчки чрез потребителския профил;
•електронна поща, писма, информация за заявките ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания; друга обратна връзка, която получаваме от теб;
•всяка друга информация, която е необходима за предоставяне на конкретната услуга и без която услугата не би могла да бъде предоставена;
•клиентски номер, код или друг идентификатор, създаден за идентификация на потребители;
•други лични данни, предоставени от Вас или от трето лице при сключване или по време на действие на договор с нас и по-конкретно: трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес на пълномощник, посочени в документ за упълномощаване; данни за профил в социални мрежи, данни за контакт, лице за контакт; потребителско име, парола (при регистрация в интернет страница ни или друга подобна услуга);

Обработката на посочените лични данни за нас се явява задължителна, за да можем да сключим договора с Вас и да го изпълняваме.

Предоставяне на Вашите данни на трети лица:

Ние предоставяме твои лични данни на трети лица, за да предложим качествено и комплексно обслужване. Не предоставяме Вашите лични данни на трети лица, преди да се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. В този случай ние оставаме отговорни за конфиденциалността и сигурността на данните.

Лични данни предоставяме на следните категории получатели (администратори на лични данни):
•спедиторски оператори, с оглед изпращане на техника до базата Ви, пратки, съдържащи договори, допълнителни споразумения и други документи;

•банки за обслужване на плащанията;

Данните, събрани на това основание изтриваме 5 години след прекратяване на договорното отношение с Вас. Срокът е определен от 5-годишния давностен срок за възможните претенции от договора.

Когато изпълняваме наши законови задължения

Възможно е в закона да е предвидено задължение за нас да обработваме личните Ви данни. В тези случаи ние сме длъжни да извършим обработката, като например:
•задължения по Закона за мерките срещу изпиране на пари;
•изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
•предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;
•задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на законосъобразно счетоводство;
•предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството нормативни актове;
•удостоверяване на възраст при пазаруване онлайн.

Данните, събрани съгласно предвидено задължение в закона, изтриваме след като задължението за събиране и съхранение бъде изпълнено или отпадне.

Предоставяне на Вашите данни на трети лица:

Когато по закон за нас е предвидено задължение, е възможно да предоставим лични данни на компетентния държавен орган.
Когато имаме твоето изрично съгласие

Ние обработваме Вашите лични данни на това основание само след изрично, недвусмислено и доброволно съгласие от Ваша страна. Няма да предвиждаме каквито и да е неблагоприятни последици за теб, ако откажете обработването на личните данни.

Оттегляне на съгласието

Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, ние няма да използваме личните Ви данни и информация за определените по-горе цели.

За да оттеглиш даденото съгласие е необходимо само да използваш нашата секция за защита на лични данни или просто да се свържете с нас на посочените контакти.

На основание даденото от теб съгласие обработваме Вашия имейл и друга информация, за която изрично се съгласявате.

Данните, събрани на това основание, изтриваме при искане от Ваша страна или 2 години след първоначалното им събиране.

Защита на Вашите лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, както и най-добрите практики от международни стандарти.

Компанията е приела правила за предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на твоите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и други.

Работим с единствено с обработващи лични данни, които осигуряват еквивалентни стандарти за сигурност.

Лични данни, които сме получили от 3-ти лица

•Данни от наши Партньори – в изпълнение на договорни задължения или сред изрично съгласие
•Данни от наши Потребители – предоставяне на данни за страни по договор, препоръки и др.

Права на Потребителите

Като потребител можеш да упражняваш своите права на телефон 0889 439 749, в секцията Политика за защита на лични данни или на имейл [email protected]
Вие имате всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз. Всеки Потребител има право на:
•Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);
•Достъп до собствените си лични данни;
•Коригиране (ако данните са неточни);
•Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
•Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
•Преносимост на личните данни между отделните администратори;
•Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
•Да не бъдеш обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия теб или по подобен начин те засяга в значителна степен;
•Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата ти са били нарушени.

Можеш да поискате изтриване на своите данни, ако:
•Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
•Оттеглиш своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
•Възразиш срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
•Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
•Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение, установено от закона;
•Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.

Може да ограничите обработването на лични данни от наша страна, когато:
•Оспорите точността на личните данни;
Или просто искате да бъдат ограничени или изтрити

Scroll to Top